VALEO
Informacje o firmie Projekty dof. z POIG Eu Projekty dof. z POIR Eu Zapytania ofertowe Dane kontaktowe


Zapytanie ofertowe: Kolektor do realizacji prototypu - projekt R744

Opublikował: Maciej Pędras
Kontakt: maciej.pedras@valeo.com
Tel.: 122771916
Data publikacji: 2017-04-13
Numer: KOM/0052
Kategoria: Komponenty

Termin składania ofert: 2017-04-21

Skawina, 13.04.2017

ZAPYTANIE NIEAKTUALNE - NIEROZPATRYWANE 

ZAPYTANIE OFERTOWE 744/KOM/0052 DOT. PROJEKTU

 

Innowacyjne wymienniki ciepła z naturalnym czynnikiem chłodzącym CO2 – przełomowe technologie dostosowane do pojazdów elektrycznych.

 

 

 

Zamawiający

Valeo Autosystemy Sp. z o.o.

Adres

ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina

NIP

676-11-72-723

Status ogłoszenia

Zakończone

 

Wyniki ogłoszenia

 

Po rozpatrzeniu wszystkich nadesłanych ofert, do realizacji zamówienia komisja wybrała Firmę MEGIS Sp. z o. o., która jako jedyna przedstawiła wiążącą i adekwatną ofertę.

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Valeo Autosystemy Oddział Chłodnic w Skawinie poszukuje wykonawcy:

Kolektor do realizacji prototypu - projekt R744

zdefiniowanych wg. specyfikacji nr T30041C. Dokumentacja, rysunki lub dane techniczne niezbędne do przygotowania oferty, ze względu na ochronę własności intelektualnych zostaną udostępnione na życzenie oferenta przez prowadzącego projekt.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Maciej Pędras – Inżynier ds. Badań i Rozwoju

email: maciej.pedras@valeo.com

telefon: +48 728 402 198

 

Termin złożenia oferty: 21.04.2017

 

Miejsce i sposób składania ofert

 

Oferty można składać pocztą mailową na adres: maciej.pedras@valeo.com lub tradycyjną pocztą na adres firmy do dnia 21.04.2017 r. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Rozstrzygnięcie porównania ofert ma charakter ostateczny, zaś od wyników postępowania ofertowego nie przysługuje droga odwoławcza. Ewentualne pytania prosimy kierować do osoby kontaktowej.

 

Kategoria ogłoszenia

Komponenty

 

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: małopolskie, Powiat: krakowski, Miejscowość: Skawina

 

Cel  i przedmiot zamówienia

Wybór podmiotu wykonującego narzędzie niezbędne do realizacji projektu. Wykonanie 20 sztuk kolektora do realizacji prototypu - projekt R744.

 

Kod CPV

73111000-3

 

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy: 

 1. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
  w najwyższym standardzie,

 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

 3. w wyjątkowych  sytuacjach przedstawią dokumenty związane z ponoszonymi rzeczywistymi kosztami. Dokumenty te  powinny jednoznacznie wskazywać zakres wykonanych prac oraz koszty ich wykonania, w tym koszty wszelkich marż występujących w umowach zawartych
  z wykonawcami i podwykonawcami.

 4. Spełnianie powyższych warunków Oferenci deklarują stosownym oświadczeniem.
  Zamawiający, zastrzega sobie prawo do zażądania od wszystkich lub wybranych Oferentów dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków, w przypadku powzięcia wątpliwości co do sytuacji Oferenta/ów.

 

Kryteria Oceny Oferty i opis sposobu przyznawania punktacji

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

 • Cena 40% =  max 40 punktów

 • Termin 60% =  max 60 punktów

 

 1. Liczba punktów w kryterium cena będzie przyznawana według przedstawionego wzoru:

 

PKC= CON/COB x 40pkt

PKC – oznacza punkty kryterium cena,

CON – oznacza cena oferty najkorzystniejszej, czyli najniższej

COB – oznacza cena oferty badanej.

 

2. Liczba punktów w kryterium termin wykonania będzie przyznawana według przedstawionego schematu:

 a) w ofercie, w której termin realizacji wykonania zamówienia wynosi 6-7 tygodni, wówczas liczba punktów wynosi 10 pkt.

 b) w ofercie, w której termin realizacji wykonania zamówienia wynosi 4-5 tygodni, wówczas liczba punktów wynosi 35 pkt.

 c) w ofercie, w której termin realizacji wykonania zamówienia mieści się w terminie wcześniejszym niż 4 tygodnie, wówczas liczba punktów wynosi 60.

 

Każda oferta, której termin realizacji przekracza 7 tygodni, zostaje odrzucona.

 

3) Po wyliczeniu punktów dla każdego kryterium badanej oferty, punkty zostaną zsumowane. Podmiot, który uzyska najwyższą liczbę punktów wygrywa.


 

Wykluczenia

 

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem i prosimy o złożenia oferty spełniającej ww. wymagania.

 

 

 

Lista załączników:

FOR.IP.0005 - Oświadczenie o braku powiązań przed podpisaniem umowy.docx (27.26 KB)