VALEO
Informacje o firmie Projekty dof. z POIG Eu Projekty dof. z POIR Eu Zapytania ofertowe Dane kontaktowe


Zapytanie ofertowe: Pokrywa wejściowa/wyjściowa do realizacji prototypu - projekt R744

Opublikował: Maciej Pędras
Kontakt: maciej.pedras@valeo.com
Tel.: 122771916
Data publikacji: 2017-04-13
Numer: KOM/0054
Kategoria: Komponenty

Termin składania ofert: 2017-04-21

FOR.IP.0003

 

Skawina, 13.04.2017

ZAPYTANIE NIEAKTUALNE - NIEROZPATRYWANE  

ZAPYTANIE OFERTOWE 744/KOM/0054 DOT. PROJEKTU

 

Innowacyjne wymienniki ciepła z naturalnym czynnikiem chłodzącym CO2 – przełomowe technologie dostosowane do pojazdów elektrycznych. 

 

 

Zamawiający

Valeo Autosystemy Sp.z o.o.

Adres

ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina

NIP

676-11-72-723

Status ogłoszenia

Aktywne

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Valeo Autosystemy Oddział Chłodnic w Skawinie poszukuje wykonawcy:

 

Pokrywa wejściowa/wyjściowa do realizacji prototypu - projekt R744

zdefiniowanych wg. specyfikacji nr T30128C.   Dokumentacja, rysunki lub dane techniczne niezbędne do przygotowania oferty, ze względu na ochronę własności intelektualnych zostaną udostępnione na życzenie oferenta przez prowadzącego projekt: 

Maciej Pędras – Inżynier ds. Badań i Rozwoju

email:              maciej.pedras@valeo.com

telefon:                        +48 728 402 198 

 

Termin złożenia oferty: 21.04.2017

 

Miejsce i sposób składania ofert

 

Oferty można składać pocztą mailową na adres: maciej.pedras@valeo.com lub tradycyjną pocztą na adres firmy do dnia 21.04.2017 r. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Rozstrzygnięcie porównania ofert ma charakter ostateczny, zaś od wyników postępowania ofertowego nie przysługuje droga odwoławcza. Ewentualne pytania prosimy kierować do osoby kontaktowej. 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

 

Maciej Pędras – Inżynier ds. Badań i Rozwoju

email:              maciej.pedras@valeo.com

telefon:                       +48 728 402 198

 

Kategoria ogłoszenia

Komponenty

 

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: małopolskie, Powiat: krakowski, Miejscowość: Skawina

 

Cel zamówienia

Wybór podmiotu wykonującego narzędzie niezbędne do realizacji projektu.

 

Przedmiot zamówienia

Wykonanie 10 sztuk pokrywy do realizacji prototypu - projekt R744

 

Kod CPV

73100000-3

 

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: Tydzień 20

                             

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W postępowaniu mogą brać udział Oferenci , którzy: 

a)      dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
w najwyższym standardzie,

b)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

c)      w wyjątkowych  sytuacjach przedstawią dokumenty związane z ponoszonymi rzeczywistymi kosztami. Dokumenty te  powinny jednoznacznie wskazywać zakres wykonanych prac oraz koszty ich wykonania, w tym koszty wszelkich marż występujących w umowach zawartych
z wykonawcami i podwykonawcami.

d)      Spełnianie powyższych warunków Oferenci deklarują stosownym oświadczeniem.
Zamawiający, zastrzega sobie prawo do zażądania od wszystkich lub wybranych
Oferentów dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków, w przypadku powzięcia wątpliwości co do sytuacji Oferenta/ów.

 

Kryteria Oceny Oferty i opis sposobu przyznawania punktacji  

 

·   Cena                  70% = max 70 punktów

·   Termin               30% = max 30 punktów

 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następującego wyliczenia:

Punkty wyliczone będą w oparciu sumę przyznanych punktów.

 

 

Wykluczenia

 

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym . Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem oczekując złożenia oferty spełniającej wymagania.

 

 

 

Lista załączników:

FOR.IP.0005 - Oświadczenie o braku powiązań przed podpisaniem umowy.docx (27.26 KB)