VALEO
Informacje o firmie Projekty dof. z POIG Eu Projekty dof. z POIR Eu Zapytania ofertowe Dane kontaktowe


Zapytanie ofertowe: Narzędzie lutownicze do mock-upów Evapo-Gascooler- projekt R744

Opublikował: Administrator Elzbieta BIEL
Kontakt: elzbieta.biel@valeo.com
Tel.: 122771300
Data publikacji: 2017-07-17
Numer: NAR/0144
Kategoria: Narzędzia

Termin składania ofert: 2017-07-24Valeo logo

Skawina, dn. 25.07.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE NAR/0144 DOT. PROJEKTU


Innowacyjne wymienniki ciepła z naturalnym czynnikiem chłodzącym CO2 – przełomowe technologie dostosowane do pojazdów elektrycznych.
Zamawiający

Valeo Autosystemy Sp. z o.o.

Adres

ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina

NIP

676-11-72-723

Status ogłoszenia

Zakończone

 

Wyniki

Decyzją komisji wygrywa oferta firmy PROJACK, która nadesłała jedyną adekwatna i wiążącą ofertę.


Opis przedmiotu zamówienia


Valeo Autosystemy Oddział Chłodnic w Skawinie poszukuje wykonawcy:

Narzędzia lutownicze do mock-upów R 744 Evapo-Gascooler 5 szt.

zdefiniowanych wg specyfikacji N-RDL-R744EAGC.  Dokumentacja, rysunki lub dane techniczne niezbędne do przygotowania oferty, ze względu na ochronę własności intelektualnych zostaną udostępnione na życzenie oferenta przez prowadzącego projekt.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Aleksander Krzyworzeka – Inżynier ds. Procesu

email:  aleksander.krzyworzeka@valeo.com

telefon:         +48 883 374 279


Termin złożenia oferty: 24/07/2017


Miejsce i sposób składania ofert

 

Oferty można składać pocztą mailową na adres: aleksander.krzyworzeka@valeo.com lub tradycyjną pocztą na adres firmy do dnia 24/07/2017. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Rozstrzygnięcie porównania ofert ma charakter ostateczny, zaś od wyników postępowania ofertowego nie przysługuje droga odwoławcza. Ewentualne pytania prosimy kierować do osoby kontaktowej.Kategoria ogłoszenia

Narzędzia


Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: małopolskie, Powiat: krakowski, Miejscowość: Skawina

 

Cel  i przedmiot zamówienia

Wybór podmiotu wykonującego narzędzie niezbędne do realizacji projektu.

 

Kod CPV

73111000-3

 

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 12 tygodni

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy: 

 1. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
  w najwyższym standardzie,

 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

 3. w wyjątkowych  sytuacjach przedstawią dokumenty związane z ponoszonymi rzeczywistymi kosztami. Dokumenty te  powinny jednoznacznie wskazywać zakres wykonanych prac oraz koszty ich wykonania, w tym koszty wszelkich marż występujących w umowach zawartych
  z wykonawcami i podwykonawcami.

 4. Spełnianie powyższych warunków Oferenci deklarują stosownym oświadczeniem.
  Zamawiający, zastrzega sobie prawo do zażądania od wszystkich lub wybranych Oferentów dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków, w przypadku powzięcia wątpliwości co do sytuacji Oferenta/ów.

 

Kryteria Oceny Oferty i opis sposobu przyznawania punktacji


Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


 1. Cena 70% =  max 70 punktów

 2. Termin 30% =  max 30 punktów

 

1)Liczba punktów w kryterium cena będzie przyznawana według przedstawionego wzoru:

 

PKC= CON/COB x70pkt

 

PKC – oznacza punkty kryterium cena,

CON – oznacza cena oferty najkorzystniejszej, czyli najniższej

COB – oznacza cena oferty badanej.

 

2)Liczba punktów w kryterium termin wykonania będzie przyznawana według przedstawionego schematu:

 1.  
  1. w ofercie, w której termin realizacji wykonania zamówienia wynosi 11-12 tygodni, wówczas liczba punktów wynosi 5 pkt.

  2. w ofercie, w której termin realizacji wykonania zamówienia wynosi 9-10 tygodni, wówczas liczba punktów wynosi 15 pkt.

  3. w ofercie, w której termin realizacji wykonania zamówienia mieści się w terminie wcześniejszym niż 9 tygodnie, wówczas liczba punktów wynosi 30.

  4. Każda oferta, której termin realizacji przekracza 12 tygodni, zostaje odrzucona.

 

3)Po wyliczeniu punktów dla każdego kryterium badanej oferty, punkty zostaną zsumowane. Podmiot, który uzyska najwyższą liczbę punktów wygrywa.

 

 

Wykluczenia

 

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Dziękuję za zainteresowanie zapytaniem i proszę o złożenia oferty spełniającej ww. wymagania oraz podpisanie załączonego oświadczenia o braku powiązań.

Lista załączników:

Oświadczenie o braku powiązań przed podpisaniem umowy.pdf (106.1 KB)